FORMÅLET MED RTB

Formålet med Rent Tørt Bygg (RTB) er å oppnå et godt inneklima i ferdige bygg, bl.a. ved å forhindre spredning av støv og fibre m.m. fra byggeprosessen

RTB bidrar også til et bedre arbeidsmiljø og skaper en sikrere og mer effektiv arbeidsplass for de som arbeider på bygget.

Prosjekt skal som hovedregel gjennomføres
Etter” Rent- Tørt-Bygg, forebyggende helsevern i bygninger (RIF, 2007)”. Rene og ryddige arbeidsplasser gir større arbeidsglede, færre feil, mindre leting etter verktøy og økt arbeidseffektivitet

RTB-FILOSOFIENS MÅL
• Arbeidsmiljøet på byggeplassen skal sikres mot personskader og helsefare
• Forurensninger og fukt fra byggeperioden skal ikke belaste inneklimaet i den ferdige bygningen
• Tiltak mot fukt skal hindre utvikling av sopp, mugg, bakterievekst og skader på bygget

Soneinndeling
Bygget deles inn i RTB-soner. Ettersom produksjonen skrider frem skifter sonene farge fra grønn til gul til rød.

l

Grønn sone

Råbyggfasen (ved rehabilitering fram til ferdig revet, ryddet og rengjort bygg)
• Hver enkelt entreprenør rydder etter sine arbeidere.

Gulsone

Tett bygg med ferdige overflater (dører og vinduer montert)
• Horisontale overflater (gulv, vindusposter) støvsuges 1-2 ganger pr uke
• Alt støvproduserende verktøy har påmontert avsug
• Vinduer og dører skal i størst mulig grad være lukket
• Samtlige entreprenører skal utføre rydding og støvsuging etter egne arbeider
• Renholdsentreprenøren rengjør etter avtalt omfang

Rød sone
Tett bygg med ferdige overflater (gulvbelegg, malte flater, systemhimling/fast himling, listing etc.)
• Renholdsentreprenøren rengjør alt og låser eventuelt av området
• Støvende arbeider er ikke tillatt (er du ikke ferdig med støvproduserende arbeid er du ikke på rød sone)
• Påbudt med fotposer/sko overtrekk

For alle soner gjelder:

• Kontinuerlig rydding/fjerning av avfall og overflødige materialer
• Kun lagring for nært forestående arbeider i bygningen
• Feiekost skal ikke brukes
• Støvsuger skal brukes
• Røyking kun tillatt på anvist plass

Renhold i byggefasen:

Ren stasjon opprettes ved soneskille som er godt merket med synlig soneskilt, informasjon og oppslag. En støvtett provisorisk eller permanent dør eller vegg. danner sone-grensen. Ved sone-skillet oppbevares søppelsekker, rikelig med fotposer og ekstra støvsugerposer, avhengig av sonetype.